Pristatymas ir grąžinimas

I.  Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1.1.            Bendrosios nuostatos

1.1.1.      Šios elektroninės parduotuvės www.arty.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigijančio elektroninėje parduotuvėje prekes ir asmens Kristinos Indriliūnienės, veikiančios pagal individualios veiklos pažymėjimą nr. 869054 (toliau – Pardavėjas) Šalių teises, pareigas ir atsakomybę bei prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką).

1.1.2.      Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

1.2.            Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

1.2.1.      Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kada Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, suveda visus reikalingus duomenis, pažymėjęs „sutinku su svetainės Taisyklėmis ir sąlygomis”, pasirenka apmokėjimo būdą bei paspaudžia mygtuką „Užsakyti”. Ši sutartis galioja iki visiško pareigų įvykdymo tarp Šalių.

II. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.arty.lt, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

2.2.    Pirkėjas užsakymo metu Pardavėjui privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją.

2.3.    Prekės pavadinimas bei pagrindinės jos savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.

2.4.    Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
2.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos šioje elektroninėje parduotuvėje, informuodamas apie tai Pardavėją raštu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

2.6. Aukščiau paminėta sąlyga 2.5. punkte, Pirkėjas gali grąžinti prekes tik tuo atveju, jei prekė
nebuvo naudojama, nebuvo pažeista arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

2.7. Jeigu Pirkėjas Prekės pristatymo metu be jokios priežasties atsisako ją priimti – Pirkėjas privalo padengti Prekės grąžinimo išlaidas.

2.8. Pirkėjas privalo Prekės pristatymo metu patikrinti siuntos /Prekės (-ių) būklę ir, radus pažeidimą, informuoti Pardavėją el. paštu: klausk.arty@gmail.com per 3 darbo dienas nuo siuntos gavimo.

2.9. Internetinės parduotuvės www.arty.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

III.    Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1.            Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia įsipareigojimus, Pardavėjas be atskiro įspėjimo gali sustabdyti ar apriboti galimybę ja naudotis. Pardavėjas neatsako už su tuo susijusius bet kokius Pirkėjo nuostolius.

3.2.            Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotam laikotarpiui sustabdyti ar nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro Pirkėjo įspėjimo.

3.3.            Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes (-ę) pristatyti nurodytu adresu / į pasirinktą paštomatą, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

3.4.            Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3.5.            Pinigų garantijos grąžinimo atveju (grąžinimas per 14 kalendorinių dienų), kai prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes bei grąžinti pinigus Pirkėjui, ar pakeisti prekę kita preke.

3.6.            Jei dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas neturi galimybės pristatyti prekių, įsigytų elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką ar kitą prekę – Pirkėjui atsisakius, pinigai už sumokėtas prekes yra grąžinami Pirkėjui.

3.7.            Pirkėjui pasinaudojus numatyta teise, įvardinta 3.5 punkte, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Pirkėjui grąžinama pinigų suma už prekes tik tuomet, kai Pardavėjas gauna prekes arba Pirkėjas pateikia įrodymą, jog jas išsiuntė.

3.8.            Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

IV.    Prekių pristatymas

 

4.1.            Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą / paštomatą.

4.2.            Prekes pristato transporto / kurjerių įmonė arba Pardavėjas Pirkėjo nurodytu adresu.

4.3.            Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą.

4.4.            Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos elektroninėje parduotuvėje prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

4.5.            Paėmus siuntą svarbu atidžiai apžiūrėti gautos siuntos pakuotę ir pastebėti galimus pažeidimus, o atidarius – pažiūrėti, ar turinys nepažeistas. Jei siuntą Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas gavo paštomatu ir ji buvo pažeista – esant galimybei, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas prašomas nufotografuoti pažeidimus prie paštomato iš kurio atsiėmė siuntą. Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas atsiėmęs siuntą, privalo informuoti siuntos siuntėją (Pardavėją) apie rastus pakuotės / prekių pažeidimus per 3 darbo dienas nuo siuntos pristatymo raštiškai el. paštu: klausk.arty@gmail.com.

4.6.            Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas, kuris priima / pasiima siuntą, privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

4.7.            Pristačius prekes pirkėjo nurodytu / pasirinktu adresu bei neužfiksavus jokių pakuotės pažeidimų, laikoma, kad prekės gautos nepažeistoje siuntos pakuotėje.

4.8.            Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui nesikreipus į Pardavėją per 3 darbo dienas nuo siuntos gavimo, laikoma, jog prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

4.9. Nesilaikius šių instrukcijų, www.arty.lt neatsako už pristatytų prekių trūkumą ar sugadinimą.

V. Garantijos prekėms, prekių grąžinimas, keitimas ir užsakymo atšaukimas

5.1. Įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

5.2. Jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, ji keičiama į analogišką kokybišką prekę, informavus apie tai el. paštu: klausk.arty@gmail.com arba telefonu 8 637 21621 (nuo 10 iki 15 val. darbo dienomis) per 3 darbo dienas nuo jos gavimo.

5.3.    Grąžinti prekes ir atgauti už jas sumokėtus pinigus galima per 14 dienų laikantis šių sąlygų:

5.3.1.   grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

5.3.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

5.3.3.   prekė turi būti nesugadinta Pirkėjo;

5.3.4.   prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

5.3.5.   norint grąžinti prekę, būtina parašyti prašymą el. paštu: klausk.arty@gmail.com , taip pat pateikti jos įsigijimo dokumentą / užsakymo numerį;

5.3.6.   prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui.

5.4.    Patvirtintą užsakymą galite atšaukti, informavus apie tai  mus el. paštu: klausk.arty@gmail.com  arba telefonu 8 637 21621 (nuo 10 iki 15 val. darbo dienomis) per 1 darbo dieną nuo užsakymo patvirtinimo, nurodant užsakymo numerį. Sumokėti pinigai grąžinami per 5 darbo dienas.

VI.    Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.


6.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.


6.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.4. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Šalių valios, neįmanoma įvykdyti įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse – Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės (force majeure).